آموزش مهارتی

کارآفرینی و مدیریت مدرن، آموزش و افزایش سرمایه انسانی را مهمترین مولفه و ارزشمند ترین دارایی بنگاه های اقتصادی می داند، سامانه آموزش مهارتی دقیقا به همین منظور توسعه یافته است

fsfs

آموزش ها

0 مورد یافت شد