طرح توانا

بمنظور ایجاد اشتغال مولد و پایدار در جامعه تاکنون در دنیا مدل های کسب کار مختلف و متنوعی ارائه شده است . ایده محوری راه اندازی و ماندگاری کسب کار های خانگی و کوچک با توجه به ویژگی خاص توان اشتغالزایی در همه مکانها و برای هر انسانی و نیز سرمایه بر ی کم و تولید با قیمت تمام شده بسیار پایین از جمله مدلهای است که برای شرایط امروز کشور ما میتواند بسیار کارساز باشد . حوزه فعالیت طرح توانا شامل سه حوزه گسترده مرتبط با راه اندازی و ماندگارسازی کسب و کار ها وکمک به تولید وپشتیبانی ازمشاغل تولیدی خانگی و کوچک بخصوص در بخش کشاورزی ، صنایع تبدیلی و بسته بندی است .
طرح در دو فاز مطالعاتی و اجرایی انجام می گردد که در فاز مطالعاتی ابتدا بر اساس پتانسیل سنجی منطقه ای نیازهای اولویت دار روستا و شهر برای راه اندازی کسب و کارهای خانگی و کوچک نوآورانه شناسایی شده و سپس فعالیت اجرایی در جهت پیاده سازی کسب و کارها بر مبنای منابع مالی موجود و در اختیار شکل می گیرد. در این طرح اعضای صندوق در کنار کارآفرینان بسیجی و محلی تحت نظارت و سرپرستی اجرایی مشاوران اجرایی مستقر در هر استان و شهرستان و نظارت (مدیر اجرایی طرح در تهران ) شناسایی و سپس در حوزه مورد نظر دارای اولویت توانمند می شوند تا قابلیت سرپرستی فعالیت خویش فرمایی را داشته باشند. افراد صاحب فعالیت خویش فرمایی در نهایت پشتیبانی ثانویه ای در قالب خدمات مشاوره‌ای با هدف هدایت کسب و کار نوین شکل گرفته را خواهند داشت تا کسب و کار ایجاد شده بتواند پایداری لازم را داشته باشد.